Ténéré Klub Danmarks vedtægter

§ 1. Foreningens navn og hjemsted
Stk. 1 Foreningens navn er Ténéré Klub Danmark, forkortet TKD

Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Kgs. Lyngby


§ 2. Foreningens formål

Foreningens formål er:
a. At skabe et samlingspunkt for mennesker med store offroad-, rejseenduro- og enduro-motorcykler.
b. At give medlemmerne positive oplevelser omkring det at køre på sådanne motorcykler.
c. At arrangere offroad-, rejseenduro- og enduro-motorcykelture og andre sociale begivenheder.
d. At skabe et samlingspunkt for udveksling af erfaringer om offroad-, rejseenduro-, enduro-motorcykler og på anden måde hjælpe hinanden.

Foreningens etiske regler er:
a. Vi passer på hinanden og venter på hinanden.
b. Vi tager hensyn til andre og følger gældende regler.
c. Vi respekterer, at enhver har sine egne grænser.
d. Vi er ikke en konkurrenceklub, men man kan godt stille op til konkurrencer som fx Team Ténéré Klub Danmark eller Team TKD.
e. Vi tager os godt af nye medlemmer .

§ 3. Medlemskreds og kontingentbetaling

Aktivt medlemskab:
Som aktive medlemmer af foreningen optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for opfyldelse af foreningens formål og efterlevelse af foreningens etiske regler samt er indehaver af en dansk indregistreret motorcykel, jf. stk. 2

Stk. 2. Følgende krav skal være opfyldt for at blive eller forblive medlem af foreningen:
a. Motorcyklen skal være indregistreret i eget navn
b. Motorcyklen skal være en offroad-, rejseenduro- eller enduro-motorcykel
c. Motorcyklen er den maskine, medlemmet vil anvende i klubsammenhænge

Stk. 3. Ordinære medlemmer, der ikke længere overholder kravene, jf. stk. 1 og stk. 2, kan vælge enten at overgå til passivt medlemskab eller at melde sig ud af klubben.

Passivt medlemskab:
Stk. 4. Som passivt medlem optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål, og som ikke er indehaver af en TKD-godkendt motorcykel, jf. stk. 3.

Stk. 5. Passive medlemmer har ret til at deltage i klubbens arrangementer og aktiviteter uden motorcykel.

Ind- og udmeldelse:
Stk. 6. Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens kasserer eller ved indmeldelse via foreningens hjemmeside på adressen www.tenere.dk. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet har indbetalt kontingent for årets resterende kvartal(er).

Stk. 7. I forhold til det samlede antal medlemmer kan maksimalt 10 % heraf være passive medlemmer. Passive medlemmer kan dog kun ekskluderes ved kontingentrestance eller i henhold til § 12.

Stk. 8. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren og har øjeblikkelig virkning. Ved simpel kontingentrestance ift. den af bestyrelsen fastsatte sidste rettidige indbetalingsdato ekskluderes medlemmet af medlemslisten. Ved anmodning om genindmeldelse afgør en enig bestyrelse, om ansøgeren på ny kan optages som medlem.

Stk. 9. Et ekskluderet medlem, jf. § 12 kan tidligst søge om genoptagelse som medlem 12 måneder efter, at bestyrelsen har besluttet eksklusionen.

Stk. 10. Medlemmer, der er ekskluderet som følge af kontingentrestance, kan dog optages igen efter det fulde kontingentbeløb er indbetalt. Ved to på hinanden følgende eksklusioner som følge af kontingentrestance sker genoptagelse iht. stk. 11.

Kontingent:
Stk. 11. Medlemmerne betaler det af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert kalenderår og tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

§ 4. Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt og inden udgangen af juni måned. Indkaldelse skal ske med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse skal ske ved brev eller ved e-mail til medlemmerne

Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle aktive og passive medlemmer, der senest 30 dage forinden denne har betalt forfaldent kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog højst 1 fuldmagt pr. stemmeberettiget medlem. Der skal på dirigentens forlangende fremvises gyldig dokumentation for korrekt indbetalt kontingent.

Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

l. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskabsaflæggelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Fastsættelse af kontingent
8. Godkendelse af budget
9. Valg af formand (i lige år)
10. Valg af næstformand (i ulige år)
11. Valg af kasserer (i lige år)
12. Valg af revisor jf. dog § 7 stk. 5
13. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant(er)
14. Valg af moderator
15. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 6. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes

Stk. 7. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

Stk. 8. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (én over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Anmoder blot et medlem om skriftlig afstemning, skal denne afstemningsform anvendes. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, sker dette altid ved skriftlig afstemning. Ved personvalg anvendes ligeledes reglen om simpelt flertal

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen, der foruden formanden, næstformanden og kassereren består af 2-4 ordinære medlemmer. Der er 2 suppleanter

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges på en ordinær generalforsamling og for en periode af 2 år.

Stk. 3. Formanden er på valg i lige år, næstformanden er på valg i ulige år, kassereren er på valg i lige år. De ordinære bestyrelsesmedlemmer samt deres suppleant(er) er ligeledes på valg hvert andet år, således at mindst halvdelen af den samlede bestyrelse er på valg på den årlige generalforsamling.

Stk. 4. Genvalg kan finde sted.

Stk. 5. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 6. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde.

Stk. 7. Bestyrelsen kan fastsætte sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 8. Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt eller via e-mail med angivelse af dagsorden, minimum hver 2. måned.

Stk. 9. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk. 10. Klubben har to forummoderatorer.
De vælges forskudt for to år ad gangen på generalforsamlingen.
Moderatorernes rolle er beskrevet i Leveregler for brug af TKD's forum.
Ændring af disse leveregler skal godkendes på et bestyrelsesmøde.
Moderatorerne er underlagt bestyrelsen.

§ 7. økonomi, regnskab og revision

Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab og aflægger beretning herom på den ordinære årlige generalforsamling, jf. dog stk. 5

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.

Stk. 4. Foreningens medlemsregister føres af kassereren.

Stk. 5. Konstateres det på en generalforsamling, at foreningens samlede årlige budget vil overstige 50.000 kroner skal der vælges en revisor.

Stk. 6. Bestyrelsen stiller forslag til revisor og honorar til denne på generalforsamlingen, jf. stk. 5. Der forudsættes ikke medlemskab af foreningen for at varetage revisorfunktionen.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Foreningen tegnes udadtil af kassereren og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Ved optagelse af lån, indgåelse af leasingkontrakter eller lignende og ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen alene af den samlede bestyrelse.

Stk.3. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan kun ske efter godkendelse fra et flertal på mindst 2/3 af de til en generalforsamling fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Ændringsforslag skal fremgå af dagsordenen og være udsendt til medlemmerne, jf. § 4. stk 2.

Stk. 3. Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Opløsning af foreningen kan kun finde sted, når et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettige medlemmer, på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger vedtager dette. Den første af de 2 generalforsamlinger skal være ordinær, og den næstfølgende ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest 30 dage efter den ordinære.

Stk. 2. Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 11. TKD-arrangementer

TKD-arrangementer er ture, sammenkomster eller andre aktiviteter, hvor klubben står som egentlig arrangør eller er medarrangør.

Stk. 2. Arrangementer, hvor Ténéré Klub Danmark er inviteret, og som sådan deltager som klub, er ligeledes et TKD-arrangement.

Stk. 3. Arrangementer, hvortil TKD's funktion alene er at formidle en kontakt, er ikke et TKD-arrangement.

Stk. 4. Medlemmer, der inviterer et eller flere potentielle medlemmer til et TKD-arrangement, skal forud for arrangementets gennemførelse kontakte enten klubbens formand eller turformanden.

§ 12. Eksklusion af medlemmer og dispensationer

Eksklusion
Opfylder et medlem ikke længere kriterierne for medlemskab af foreningen eller overtræder et medlem foreningens vedtægter kan bestyrelsen beslutte at ekskludere et medlem. Eksklusion kræver enighed blandt de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Har bestyrelsen besluttet at ekskludere et medlem iht. stk. 1 har denne beslutning omgående virkning, men kan efter anmodning fra det ekskluderede medlem sættes på dagsordenen på førstkommende generalforsamling.

Stk. 3. Ved generalforsamlingens behandling af en eksklusionsbeslutning har det ekskluderede medlem ret til at deltage heri og fremlægge sine synspunkter. Herefter tager generalforsamlingen stillingtagen til bestyrelsens beslutning. Det ekskluderede medlem har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Dispensationer
Stk. 5. Aktive medlemmer, der ikke længere kan opfylde et eller flere af kravene i § 3, og som har anskaffet sig eller ønsker at benytte en motorcykel til TKD-arrangementer, der ikke opfylder kravene til en TKD-godkendt motorcykel, kan søge bestyrelsen om dispensation til fortsat at forblive aktivt medlem.

Stk. 6. Dispensation kan gives på betingelse af følgende:
a. At dispensation gives for maksimalt ét år ad gangen, hvorefter der skal søges på ny om dispensation og
b. At ansøgeren har været aktivt medlem af klubben i mindst ét år forud for ansøgningen.

Stk. 7. Højst 10 % af klubbens aktive medlemmer kan være aktive medlemmer på dispensation iht. stk. 5 og 6.

Stk. 8. Bestyrelsen kan give en dispensation fra bestemmelsen om at motorcyklen skal være dansk indregistreret, jf. § 3 stk. 1. Det er en betingelse herfor, at ansøgeren opfylder kravene i dansk lovgivning for at kunne køre på offentlig vej i Danmark på en udenlandsk indregistreret motorcykel.


Vedtaget den 25. november 2012